Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

Obowiązek informacyjny na podstawie artykułu 13 RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 roku Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) "RODO" informujemy, że:

 

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH [ADO]

Administratorem Twoich danych osobowych jest Contar Taraska spółka jawna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto I Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102137, NIP: 7810045765, REGON:632129888. (dalej „My”) operator sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.motohurtownia.com także motohurtownia.com (dalej „Sklep Internetowy”)

 

2. KONTAKT

Żeby się z nami skontaktować w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych napisz na:

adres e-mail: admin@motohurtownia.com,

adres pocztowy: ADO MH Contar Taraska sp. J., ul. Tatrzańska 4, 60-413 Poznań.

 

3. ŹRÓDŁO POZYSKANIA DANYCH

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie na stronie Sklepu Internetowego, jak również przekazane nam zostały za pośrednictwem portalów handlowych, których jesteś stroną transakcji.

 

4. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe:

a) Ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:

· umożliwienia pełnego korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywania transakcji i płatności;

· zakładania i zarządzania Twoim kontem oraz zapewnienia obsługi Twojego konta, transakcji i rozwiązywania problemów technicznych;

· realizacji umów zawartych w ramach umowy sprzedaży na stronie Sklepu Internetowego lub w ramach umów sprzedaży zawartych na współpracujących portalach handlowych;

· obsługi reklamacji w przypadku, gdy złożysz taką reklamację;

· obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy);

· kontaktowania się z Tobą, w tym w celach związanych ze świadczeniem usług.

b) Dla celów podatkowych i rachunkowych wynikających z przepisów prawa.

c) Na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Sklepu Internetowego w celu:

· dopasowania reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi przez Ciebie treściami;

· prowadzenia działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego usług i towarów;

· kontaktowania się z Tobą, w tym w celu związanym z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą - przez e-mail oraz telefon;

· prowadzenia badań i analiz Sklepu Internetowego, między innymi pod kątem funkcjonalności, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających np. wyszukiwania słów kluczowych;

· obsługi Twoich próśb przekazywanych działowi obsługi użytkownika oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy;

· organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

· prowadzenia analiz statystycznych;

· przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazanie spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa).

d) Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

· zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

· organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

 

5. WYCOFANIE ZGODY

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

 

6. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH

Twoje dane są nam potrzebne aby zawrzeć i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę.

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych:

 · Imię, nazwisko, adres, adres e-mail, login, hasło i numer telefonu komórkowego (w przypadku konta prywatnego)

 · Informacji o firmie i jej adresie, adres email, login, hasło, telefon oraz imię, nazwisko osoby która składa zamówienie w imieniu firmy (w przypadku konta dla firm).

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z zakupów w Sklepie Internetowym.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

 

7. TWOJE UPRAWNIENIA

Gwarantujemy realizację wszystkich Twoich uprawnień wobec Spółki wynikające z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień możesz skorzystać, gdy:

· żądanie sprostowania danych: Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

· żądanie usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;

· żądanie ograniczenia przetwarzania danych: Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;

· żądanie przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

· przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,

· Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

 

8. KOMU UDOSTĘPNIANE SĄ DANE OSOBOWE

Twoje dane osobowe udostępniamy podmiotom niezbędnym do realizacji transakcji, które zawierasz z nami poprzez stronę Sklepu Internetowego lub platformy handlowe z którymi współpracujemy oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze, kredytowe, ubezpieczeniowe, wykonują usługi konsultingowe lub audytowe, współpracują w ramach kampanii marketingowych.

Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami.

 

9. CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH

a) Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

· dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,

· wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,

· zapobiegania nadużyciom i oszustwom,

· statystycznych i archiwizacyjnych,

· przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

b) Dla celów marketingowych przechowujemy Twoje dane przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

c) W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. Twoje dane będą przechowywane w celu udowodnienia przestrzegania przepisów, które dotyczą przetwarzania danych osobowych. Będziemy przechowywać je przez okres, w którym firma zobowiązana jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

pixelpixelpixelpixelpixel