Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Regulamin Aukcji

REGULAMIN ZAKUPÓW
 

W sklepie internetowym „motoHurtowniaCom” prowadzonym na serwerach www.allegro.pl (Sklep Internetowy) przez spółkę działającą pod firmą Contar Taraska Sp. J., z siedzibą w Poznaniu przy ul. Tatrzańskiej 4 (60-413 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu Nowe Miasto I Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 102137, NIP: 781-00-45-765, VAT EU PL7810045765, REGON: 632129888, numer rachunku bankowego: 47 1750 1019 0000 0000 0608 1967.

I. Postanowienia ogólne

1.      Sklep Internetowy prowadzi sprzedaż produktów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.allegro.pl.

2.      Zamówienia w sklepie mogą składać pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

3.      Osoby dokonujące zakupów w Sklepie Internetowym, o których mowa powyżej (Klienci) to osoby fizyczne składające zamówienia i zawierające umowę sprzedaży w celu niezwiązanym bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową (Konsumenci) oraz inne podmioty (Klienci biznesowi).

4.      Produkty oferowane w Sklepie Internetowym to produkty fabrycznie nowe, objęte gwarancją producenta. Aby zrealizować uprawnienia wynikające z gwarancji Klient powinien przedstawić dokument zakupu (paragon lub fakturę).  

5.      Ceny produktów uwidocznione na stronie Sklepu Internetowego wyrażone są w walucie polskiej, są cenami brutto i zawierają należny podatek VAT – odpowiednio w wysokości 23% lub 8%. Ceny produktów nie zawierają jednak kosztów przesyłki (kosztów dostawy).

6.      Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiany cen produktów nie wpływają na zmianę ceny określonej w złożonym uprzednio przez Klienta zamówieniu.

7.      Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura VAT lub paragon - według wyboru Klienta.

8.      Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy Klientem a firmą Contar Taraska Sp. J. z siedzibą w Poznaniu.

9.     Różnice w wyglądzie towarów sprzedawanych w Sklepie Internetowym wynikające z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego, z którego korzystał Klient przy składaniu zamówienia, (kolor towaru, proporcje towaru, itp.) nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

 

II. Składanie zamówień

1.      Podczas składania zamówienia lub zakładania Konta w Sklepie Internetowym Klient podaje dobrowolnie następujące swoje dane osobowe: imię i nazwisko (ewentualnie nazwę firmy oraz imię i nazwisko osoby działającej w imieniu firmy, a także numer NIP oraz dane niezbędne do wystawienia faktury), dokładny adres, adres email, numer faksu oraz numer telefonu kontaktowego. Przed potwierdzeniem powyższych danych w Sklepie Internetowym Klient oświadcza, iż wskazane wyżej dane są prawidłowe. Podanie wskazanych wyżej danych jest niezbędne w celu zawarcia i prawidłowego wykonania umowy.  

2.      Złożenie zamówienia składa się z następujących elementów:

a)      wypełnienia przez Klienta elektronicznego formularza dostawy dostępnego po dodaniu przedmiotów „do koszyka” lub wybraniu opcji KupTeraz, dostępnych na stronie internetowej www.allegro.pl lub złożenia zamówienia drogą mailową,

b)      akceptacji przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, w przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną Klient dokonuje akceptacji Regulaminu przy potwierdzaniu zamówienia.

3.      Po złożeniu zamówienia, zamówienie w dalszej części obsługiwane jest przez panel administracyjny sklepu internetowego www.motohurtownia.com , którego właścicielem jest firma Contar Taraska S.J. z siedzibą w Poznaniu.

4.     Po złożeniu zamówienia , na adres e-mailowy Klienta, wysyłana jest automatyczna wiadomość elektroniczna zawierająca zestawienie złożonego zamówienia wraz z danymi Klienta, a w przypadku wyboru płatności za pobraniem wraz z linkiem służącym do potwierdzenia przez Klienta wszystkich elementów zamówienia.

5.      W przypadku złożenia zamówienia drogą telefoniczną Sklep Internetowy przesyła zestawienie złożonego zamówienia, o którym mowa w ustępie powyższym, a więc wraz z danymi Klienta oraz linkiem służącym do dokonania przez Klienta płatności lub numerem konta (w przypadku płatności na konto bankowe) a także z linkiem służącym do potwierdzenia przez Klienta wszystkich elementów zamówienia na podany przez Klienta adres mailowy.

6.      W przypadku wyboru płatności za pobraniem Klient potwierdza złożone zamówienie za pośrednictwem linku wskazanego w ust. 4 i 5 niniejszego punktu.

7.      Zawarcie umowy sprzedaży w przypadku wyboru płatności za pobraniem następuje z chwilą potwierdzenia (o którym mowa w ustępie  6 niniejszego punktu) przez Klienta złożonego zamówienia. Zawarcie umowy sprzedaży w przypadku wyboru pozostałych sposób płatności następuje z chwilą wysłania przez Sklep Internetowy automatycznej wiadomości elektronicznej zawierającej zestawienie złożonego zamówienia wraz z danymi Klienta.

8.      W przypadku braku potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia (płatności za pobraniem) w terminie 48 godzin od dnia przesłania przez Sklep Internetowy zestawienia złożonego zamówienia, zamówienie zostaje przez Sklep Internetowy anulowane.

9.      Sklep Internetowy przewiduje trzy formy dostawy zamówienia:

a)      za pośrednictwem Poczty Polskiej,

b)      za pośrednictwem firmy kurierskiej: DPD,

c)      odbiór osobisty pod adresem: Contar Taraska Sp. J., ul. Tatrzańska 4, 60-413 Poznań.

10.  Klient dokonuje wyboru sposobu dostawy zamówionych/zamówionego towaru podczas składania zamówienia.

11.  Klient może anulować złożone zamówienie lub odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku płatności przed wysyłką – do chwili dokonania płatności, a w przypadku płatności przy odbiorze – do chwili nadania przesyłki przez Sklep Internetowym.

12.  Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

13.  W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez Konsumenta, Sklep Internetowy może zwolnić się ze zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem Konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego. W takim wypadku Konsument ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w pkt. VIII. Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sklepu Internetowego.

14.  Sklep Internetowy może odstąpić od umowy sprzedaży w przypadku braku wpłaty za zamówiony towar w sytuacji wyboru płatności przed wysyłką – w terminie do 7 dni od dnia potwierdzenia złożonego zamówienia przez Klienta.

III. Płatności

1.      Sklep Internetowy przewiduje następujące formy płatności:

a)      płatność przed wysyłką:

·         przelew na konto w przypadku wyboru sposobu dostawy za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz firm kurierskich - na jeden z rachunków bankowych firmy Contar Taraska Sp. J. wskazany w zakładce konta bankowe. W tytule płatności należy podać: numer zamówienia, imię, nazwisko - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu jednego ze wskazanych rachunków bankowych,

·         za pośrednictwem systemu płatności PayU.pl  - realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu rachunku bankowego firmy Contar Taraska Sp. J.,

·         za pośrednictwem systemu płatności Paypal – realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po uznaniu rachunku bankowego firmy Contar Taraska Sp. J.

b)      płatność przy odbiorze – realizacja zamówienia rozpoczyna się po potwierdzeniu przez Klienta złożonego zamówienia za pośrednictwem przesłanego linku.

2.      Za moment dokonania płatności uważa się moment uznania rachunku bankowego spółki Contar Taraska Sp. J.

3.      Na cenę końcową, do zapłaty której zobowiązany jest Klient, składa się należność za zamówiony towar oraz koszty dostawy określone w zakładce „Dostawa i płatność”.

IV. Koszt i czas dostawy

1.      Zakres terytorialny dostaw zamówienia obejmuje terytorium Polski.

2.      Czas realizacji zamówienia oraz dostępność towaru wskazane są w opisie towaru na stronie Sklepu Internetowego. Klient może zostać dodatkowo poinformowany telefonicznie lub mailowo o terminie realizacji zamówienia.

3.      W przypadku zamówienia kilku produktów, w których opisie wskazano różny czas realizacji, czas realizacji całego zamówienia to najdłuższy ze wskazanych w opisie terminów.

4.      W przypadku zamówienia kilku produktów czas realizacji zamówienia określony w ustępie poprzednim może zostać wydłużony o okres do trzech dni z uwagi na konieczność skompletowania całego zamówienia.

5.      Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym po dniach wolnych od pracy, w których zamówienie zostało złożone.

6.      Czas realizacji zamówienia może się wydłużyć z przyczyn niezależnych od Sklepu Internetowego takich jak, np: warunki atmosferyczne, zdarzenia losowe na drogach. W razie zaistnienia powyższych okoliczności, Klient będzie informowany telefonicznie lub  mailowo o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia.

7.      Odbiór osobisty możliwy jest w Poznaniu, przy ul. Tatrzańskiej 4 w godzinach od 7:00 do 16:00. Klient w składanym zamówieniu dokonuje wyboru miejsca odbioru zamówienia. Termin odbioru ustalany jest z Klientem za pośrednictwem poczty mailowej lub telefonicznie.

8.      Koszty dostawy określone są w zakładce: http://www.motohurtownia.com/Informacje-o-wysylce-cabout-pol-43.html

V. Wymiana

1.      W przypadku gdy Klient zakupił towar w niewłaściwym rozmiarze, Sklep Internetowy umożliwia Klientom wymianę zakupionych towarów, o ile dostępny jest towar w interesującym Klienta rozmiarze.

2.      Wymianie podlegają jedynie towary, które nie posiadają śladów używania, nie zostały zniszczone, są czyste, posiadają oryginalne metki, są kompletne, posiadają oryginalne opakowanie i plomby, co do których Klient posiada dowód zakupu.

3.      Aby dokonać wymiany towaru na właściwy rozmiar należy skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty mailowej ze Sklepem Internetowym i ustalić czy właściwy rozmiar jest dostępny w magazynie Sklepu Internetowego.

4.      Aby wymienić towar należy w terminie do 30 dni od dnia otrzymania zakupionych towarów nadać przesyłkę z towarem do wymiany w oryginalnym opakowaniu, z oryginalną metką i dowodem zakupu na adres: Contar Taraska Sp. J. ul. Tatrzańska 4, 60-413 Poznań. Przesyłka musi także zawierać wypełniony i podpisany przez Klienta formularz wymiany towaru.

5.      Koszt przesyłki wymienianego towaru ponosi Klient.

6.      Jeżeli niemożliwa będzie wymiana zakupionego towaru na taki sam towar w innym rozmiarze, Klient i Sklep Internetowy mogą wspólnie ustalić, iż towar zostanie wymieniony na inny dostępny produkt.  

VI. Reklamacje i zwroty.

1.      Niezgodny z zamówieniem towar, w przypadku stwierdzenia niezgodności lub wad, można zwrócić w oryginalnym opakowaniu Sklepowi Internetowemu na adres: Contar Taraska Sp. J. ul. Tatrzańska 4, 60-413 Poznań. Reklamacja powinna zawierać: numer zamówienia, przyczynę złożenia reklamacji, dokładny opis niezgodności lub wady, termin ujawnienia niezgodności lub wady, imię i nazwisko Klienta, adres zwrotny, numer telefonu, adres mailowy. Do reklamacji należy dołączyć dowód zakupu towaru. W takim wypadku koszt transportu ponosi Klient. Reklamację należy zgłosić w oparciu o formularz reklamacji.

2.      Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od ich wpłynięcia. W przypadku uzasadnionej reklamacji produkt uszkodzony zostanie wymieniony na zgodny z zamówieniem, a koszty przesyłek ponosi Sklep Internetowy. Jeżeli wymiana towaru będzie niemożliwa, Sklep Internetowy zwróci Klientowi równowartość wpłaconej kwoty obejmującej także koszty dostawy. Sklep Internetowy może zaoferować Klientowi inny produkt w zamian za zwrócony towar. W powyższym przypadku to Klient dokonuje wyboru pomiędzy zwrotem wpłaconej kwoty, a otrzymaniem innego produktu w zamian za zwrócony towar.


VIII. Odstąpienie od umowy

1.      Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego, bez podania przyczyn, w terminie dziesięciu dni od dnia wydania towaru, składając stosowne oświadczenie na piśmie. Klient w składanym oświadczeniu podaje rachunek bankowy na jaki ma zostać zwrócona zapłacona przez niego cena towaru. Dla zachowania terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu, wystarcza wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Oświadczenie winno zostać złożone lub przesłane na adres: Contar Taraska Sp. J. ul. Tatrzańska 4, 60-413 Poznań lub na adres mailowy: allegro@contar.pl Wzór oświadczenia o odstąpieniu stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu zakupów znajduje się tutaj.

2.      W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a Klient jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Klient jest zobowiązany do zwrotu towaru nie później niż w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia Sklepowi Internetowemu oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar musi być kompletny, nie może nosić śladów użytkowania oraz musi posiadać oryginalne opakowanie i plomby producenta. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokument sprzedaży (fakturę VAT lub paragon). Koszt zwrotu towaru ponosi Klient. Zwracany towar można również dostarczyć osobiście do sklepu Contar Taraska Sp. J. ul. Tatrzańska 4, 60-413 Poznań. Klient proszony jest o należyte zabezpieczenie odsyłanego towaru tak, aby zapewnić brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.  

3.      W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy, zwrot zapłaconej przez Klienta ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni od daty odbioru przez Sklep Internetowy pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

4.      Zwrot nie będzie przyjęty w przypadku, gdy zwracany towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania. Sklep Internetowy zwraca towar Klientowi po wcześniejszym pisemnym poinformowaniu go o tej okoliczności.

IX. Ochrona danych osobowych

1.      Składając zamówienie w Sklepie Internetowym Klient wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Contar Taraska Sp. J. swoich danych osobowych podanych w formularzu w celu realizacji zamówienia, tj. zawarcia i wykonania umowy sprzedaży. Udostępnienie przez Klienta danych osobowych jest niezbędne w celu realizacji złożonego zamówienia w oparciu o niniejszy Regulamin.

2.      Administratorem danych osobowych jest Contar Taraska Sp. J. ul. Tatrzańska 4, 60-413 Poznań, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Klientów zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz niniejszym Regulaminem.

3.     W przypadku płatności elektronicznych, obsługę transakcji realizuje spółka PayU S.A. w ramach systemu płatności „PayU.pl”, oraz spółka PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) w ramach systemu płatności „PayPal”  które administrują danymi osobowymi Klienta w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z systemu oraz przetwarzania danych osobowych dostępne są w serwisie www.payu.pl dla systemu płatności „PayU.pl” oraz w serwisie https://cms.paypal.com/pl/ dla systemu płatności „PayPal”.

4.     Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania w drodze komunikacji elektronicznej oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).

X. Postanowienia końcowe

1.      Wszystkie informacje, nazwy producentów, nazwy i zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów, marki produktów umieszczone na stronie internetowej www.motohurtownia.com należą do ich właścicieli i prezentowane są na stronie Sklepu Internetowego wyłącznie w celach informacyjnych oraz promocyjnych związanych ze sprzedażą towarów. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody uprawnionych podmiotów.

2.      Contar Taraska Sp. J. i Klienci zgodnie zobowiązują się, iż w przypadku zaistnienia jakichkolwiek sporów dotyczących treści postanowień niniejszego Regulaminu i zawartych w oparciu o Regulamin umów lub ich realizacji, w pierwszej kolejności podejmą działania zmierzające do ich polubownego rozwiązania, w szczególności poprzez wszczęcie stosownych negocjacji.

3.      W przypadku nie osiągnięcia porozumienia co do sposobu rozwiązania sporu, o którym mowa w ust. 2 niniejszego punktu, spory będą rozpoznawane przed sądem właściwym według przepisów postępowania cywilnego.

4.      Contar Taraska Sp. J. ma prawo zmieniać treść niniejszego Regulaminu. Informacje o zmianach oraz o terminie rozpoczęcia obowiązywania nowej wersji Regulaminu zamieszczane będą na stronie internetowej www.motohurtownia.com. Przy składaniu zamówienia Klient zobowiązany jest do akceptacji aktualnej wersji Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu przez Sklep Internetowy nie wpływa na treść zawartych już umów sprzedaży. Obowiązująca przy zawieraniu umowy sprzedaży jest treść Regulaminu zaakceptowana przez Klienta przy składaniu zamówienia.

5.      Informacje znajdujące się na stronie internetowej www.motohurtownia.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

 

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixelpixelpixelpixel